Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.01
2. Temat badania
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości zasobów pracy (kapitale ludzkim) z pełną charakterystyką podstawowych cech demograficznych i społecznych, przestrzennego ich rozmieszczenia oraz zajmowanego statusu na rynku pracy (rozmiarów i struktury populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo). Służą one do monitorowania tempa i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności. BAEL jest podstawowym źródłem danych do wskaźników z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 273, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Umowa Partnerstwa,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Status na rynku pracy. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Czas pracy. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy. Dane o ludności i rezydentach.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy, w przekrojach: płeć, wiek, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształcenia, stan cywilny .
Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji do spraw zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy, w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształcenia.
Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy), w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształcenia.
Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej, w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształcenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2020 (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Nauka i technika w 2020 r. (Marzec 2022),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021).
Informacje sygnalne
 • Monitoring rynku pracy - informacja o rynku pracy w 2020 (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu wg wieku (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg płci (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg miejsca zamieszkania (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Pracujący wg sektorów ekonomicznych, płci i wymiaru czasu pracy (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Bierni zawodowo według przyczyn bierności (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).