Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.07
2. Temat badania
Popyt na pracę
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie pracujących i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych oraz wolnych miejscach pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Wyniki badania pozwalają na pogłębioną analizę sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem miejsc pracy nowo utworzonych i zlikwidowanych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 234, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 285 z 29.10.2008, str. 3),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 3).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województwa.
Pracujący niepełnosprawni, w tym na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących.
Pracujący ogółem, w tym kobiety, wolne miejsca pracy, w tym nowo utworzone miejsca pracy oraz wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; zawody; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Popyt na pracę 2020 r. (Czerwiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021).
Informacje sygnalne
 • Popyt na pracę w 2020 r. (dane kwartalne) (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021).