Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.09
2. Temat badania
Warunki pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rozpoznaniu zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajach na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniach profilaktycznych. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (z wyłączeniem grupy 01.7, 03.11), B górnictwo i wydobywanie, C przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F budownictwo, G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H transport i gospodarka magazynowa, J informacja i komunikacja (z wyłączeniem działu 59, 63.9), M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem działu 74, 73, 71, 70, 69), N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (z wyłączeniem działu 78, 80, 82), do działu 86 opieka zdrowotna, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, do podklasy 85.42.Z szkoły wyższe.

7. Zakres przedmiotowy

Warunki pracy. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów, podregionów, powiatów.
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Warunki pracy w 2020 r. (Czerwiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Warunki pracy (Maj 2021).