Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.02
2. Temat badania
Struktura wynagrodzeń
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeniach ogółem brutto za październik danego roku oraz o strukturze tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w danym zawodzie.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) NR 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (Dz. Urz. WE L 63 z 12.03.1999, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 341, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 283 z 30.10.2009, str. 3),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 121 z 06.05.2006, str. 30, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • ambasady zagraniczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • NBP,
 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które znajdowały się w ewidencji pracodawcy w badanym okresie. Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Struktura wynagrodzeń. Czas pracy. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przeciętne miesięczne i godzinowe wynagrodzenia ogółem brutto osób zatrudnionych, w przekrojach: ogółem; sektor własności; województwo; płeć; wiek; poziom ukończonego wykształcenia; zawód wykonywany; staż pracy; rodzaj umowy o pracę; system czasu pracy; sekcje PKD; wielkość zakładu pracy.
Rozkład zatrudnionych - według krotności przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto dla gospodarki narodowej, mierniki pozycyjne wynagrodzeń ogółem brutto, mierniki zróżnicowania wynagrodzeń ogółem brutto, mierniki koncentracji wynagrodzeń ogółem brutto, w przekrojach: kraj, sektor własności, województwo; zawód wykonywany, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, system czasu pracy; płeć, wiek, poziom ukończonego wykształcenia; sekcje PKD 2007, wielkość zakładu pracy.
Struktura wewnętrzna przeciętnych wynagrodzeń ogółem brutto, struktura wewnętrzna opłaconego czasu pracy, sposób ustalania wynagrodzeń za pracę, w przekrojach: ogółem, sektor własności, województwo; płeć, wiek, poziom ukończonego wykształcenia; zawód wykonywany, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, system czasu pracy; sekcje PKD 2007, wielkość zakładu pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. (Luty 2022),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Kapitał ludzki w Polsce latach 2016-2020 ,
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021).