Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.05
2. Temat badania
Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Szef Służby Cywilnej

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji służących do realizowania zadań Szefa Służby Cywilnej, m.in. poprzez opracowywanie kompleksowych materiałów analityczno-prognostycznych w zakresie poziomu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej na tle wynagrodzeń na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie administracji publicznej, wybranych usług na rzecz całego społeczeństwa, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, instytucje gospodarki budżetowej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki doradztwa rolniczego, archiwa państwowe, urzędy żeglugi śródlądowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Agencja Mienia Wojskowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do grupy 84.1, 84.3, do klasy 84.23, 84.25.

7. Zakres przedmiotowy

Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie według stanu na dzień 31 grudnia, zatrudnienie przeciętne oraz poziom wynagrodzeń według wybranych kategorii stanowisk oraz zawodów, w przekrojach: makroregiony, regiony, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2020 r. (Październik 2021).