Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.11
2. Temat badania
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej oraz o regionalnym i lokalnym zróżnicowaniu w tym zakresie. Ponadto prezentowana będzie charakterystyka osób, gospodarstw domowych i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Dane osobowe są podstawowe dla celu badania, jakim jest charakterystyka beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz ich gospodarstw domowych i rodzin. Umożliwiają wielowymiarowe analizy badanych zbiorowości w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi beneficjentów, takimi jak: wiek, wykształcenie, stan zdrowia, sytuacja rodzinna.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe, rodziny. Osoby rezydujące w Polsce w gospodarstwach domowych oraz bezdomne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Aktywność ekonomiczna. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Uczniowie. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Świadczenia z pomocy społecznej. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Przeszłość zawodowa. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenia na rzecz rodziny. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji o osobach zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju, opisanych w załączniku nr 2 ust. 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej o uczniach, opisanych w załączniku nr 2 ust. 6 pkt 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o studentach, opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 pkt 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, opisanych w załączniku nr 2 ust. 4 pkt 6 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych urzędów gmin o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, opisanych w załączniku nr 2 ust. 16 pkt 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, opisanych w załączniku nr 2 ust. 9 pkt 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, główne źródło dochodu, stan zdrowia oraz informacje o niepełnosprawności osób wchodzących w skład gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz osób bezdomnych, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Wielkość, typ i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów stanowiących przyczynę przyznania pomocy, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Rodzaj udzielonych świadczeń, w przekrojach: rodzaj i forma świadczenia; przyczyna przyznania świadczenia; makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej 2020 r. (Październik 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Środowiskowa pomoc społeczna (Październik 2021).