Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.04
2. Temat badania
Obrót nieruchomościami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i przestrzennej oraz o poziomach cen kupna/sprzedaży i dzierżawy wybranych użytków rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży, lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości gruntowe niezabudowane. Gospodarstwa rolne prowadzące chów świń.

7. Zakres przedmiotowy

Obrót nieruchomościami. Ceny nieruchomości. Cechy nieruchomości. Ceny w rolnictwie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; forma obrotu.
Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaju rynku; forma obrotu.
Średnie ceny za 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; forma obrotu.
Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
Poziomy cen kupna/sprzedaży i dzierżawy wybranych użytków rolnych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Relacje cen kupna/sprzedaży wybranych gruntów rolnych do cen żyta i żywca wieprzowego, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021),
 • Obrót nieruchomościami w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021).
Informacje sygnalne
 • Obrót nieruchomościami w 2020 r. (Lipiec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny gruntów ornych (za 1ha) w obrocie prywatnym (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym (dane kwartalne) (Sierpień 2020, Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne kwartalne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw (Sierpień 2020, Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne roczne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek nieruchomości - Rynkowa sprzedaż lokali mieszkalnych (Sierpień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek nieruchomości - Sprzedaż lokali mieszkalnych wg formy obrotu (Sierpień 2021).