Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.10
2. Temat badania
Badanie finansów instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez instytucje kultury oraz o stanie środków trwałych i nakładach na środki trwałe.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 59, 90, 91 (z wyłączeniem parki narodowe).

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dotacje. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Koszty pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wartości niematerialne i prawne brutto. Cechy organizacyjno-prawne. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane z zakresu rachunku zysków i strat, nakładów na środki trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne – kwartalnie, w przekrojach: formy prawne.
Dane z zakresu wyników bilansowych, rachunku zysków i strat oraz środków trwałych, nakładów na środki trwałe – rocznie, w przekrojach: formy prawne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • „Wyniki finansowe instytucji kultury w 2021 r.” (Czerwiec 2022),
  • „Wyniki finansowe instytucji kultury (dane wstępne) w 2021 r.” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022).
Dane niepublikowane
  • Ministerstwo Finansów – Dane o finansach instytucji kultury w zakresie rachunku zysków i strat oraz nakładów inwestycyjnych według form prawnych. (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022),
  • Ministerstwo Finansów – Dane o finansach instytucji kultury w zakresie wyników bilansowych oraz z rachunku zysków i strat według form prawnych. (Maj 2021).