Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.04
2. Temat badania
Profilaktyka
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o realizacji opieki zdrowotnej w szkole w tym: wykonywanych badaniach profilaktycznych, przesiewowych, opiece czynnej, edukacji zdrowotnej oraz o miejscu realizacji opieki stomatologicznej uczniów, a także o opiece profilaktycznej nad kobietami, dziećmi i młodzieżą oraz częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących wraz z liczbą wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja samorządowa – województwo,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Osoby objęte opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb, osoby w wieku 19 lat i więcej, dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, kobiety ciężarne. Podmioty lecznicze.

7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka zdrowotna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo-wychowawczych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia dzieci i młodzieży stwierdzony na podstawie badań powszechnych profilaktycznych lekarskich, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia kobiet ciężarnych objętych opieką profilaktyczną, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - zatrudnienie w poradni badań profilaktycznych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - działalność orzecznicza w zakresie medycyny pracy, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA – liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2022 r.” (Październik 2022).
Tablice publikacyjne
  • „Tablica publikacyjna MSWiA z działalności poradni badań profilaktycznych” (Czerwiec 2022).