Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.03
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom międzynarodowym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorcy dokonujący przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, dystrybutorzy, konsumenci paliw, ciepła i energii elektrycznej, prowadzący działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Gospodarstwa domowe, oraz pozostali odbiorcy końcowi.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura sieci gazowej. Infrastruktura ciepłownicza. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Koksownictwo. Ciepło i energia elektryczna. Bilanse paliw i energii. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane bilansowe. Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych. Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.
Inne źródła danych

Informacje pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: liczba mieszkań wg głównego sposobu ogrzewania, przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania, rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii, powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem. Opracowania branżowe i eksperckie dotyczące odnawialnych źródeł energii.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilanse nośników energii (pozyskanie/produkcja, import, eksport, zmiana zapasów, zużycie), w przekrojach: producenci ciepła i energii elektrycznej; sektory gospodarki i odbiorców; kierunki użytkowania.
Bilans biomasy drzewnej i z drewna, w przekrojach: pochodzenie biomasy i biopaliw; producenci ciepła i energii elektrycznej; zużycie energetyczne w sektorach gospodarki i odbiorców.
Informacje o przepływach gazu ziemnego, w przekrojach: punkty graniczne krajowego systemu gazowego.
Ceny nośników energii, w przekrojach: cena netto, podatek akcyzowy i VAT.
Rachunki środowiskowe fizycznego przepływu nośników energii (PEFA), w przekrojach: pochodzenie i przeznaczenie nośników energii (przemysł, gospodarstwa domowe, akumulacja, zagranica i środowisko).
Wskaźniki efektywności energetycznej, w przekrojach: zużycie i podaż nośników energii; agregaty ekonomiczne, per capita.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022, Luty 2022, Marzec 2022),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Wrzesień 2021, Marzec 2022),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Maj 2021, Sierpień 2021, Listopad 2021, Luty 2022),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Listopad 2022).