Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.02
2. Temat badania
Samorząd terytorialny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmian cech demograficznych i zawodowych radnych, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) oraz członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego i dzielnic m. st. Warszawy; z zakresu i kierunków wdrażania rewitalizacji przez gminy oraz z zakresu wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego rozwoju sektora gospodarki społecznej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa – powiat,
  • administracja samorządowa – województwo,
  • administracja samorządowa – gmina, miasto,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy dzielnic m. st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowy

Samorząd terytorialny. Rewitalizacja. Partycypacja publiczna. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej .

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Radni gmin i dzielnic m. st. Warszawy, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony,województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m. st. Warszawy.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda gminne i dzielnicowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregion, region, województwo, podregion, powiat, gmina, dzielnice m. st. Warszawy.
Sołectwa, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Sołtysi, w przekrojach: płeć, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy, w przekrojach: płeć, dzielnice m.st. Warszawy.
Radni powiatów, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Członkowie zarządów powiatów, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda powiatowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Radni województw, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa.
Aktywność samorządu gminnego w zakresie rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Budżet obywatelski, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Podejmowanie decyzji publicznych i tworzenie aktów prawa miejscowego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Członkowie zarządów województw, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa.
Referenda wojewódzkie, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony.
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Wybrane efekty rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Specjalne strefy rewitalizacji i mechanizmy specjalnych stref rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Obszar rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Obszar zdegradowany, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Zamówienia publiczne, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Realizacja zadań publicznych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Działalność związana z rozwojem ekonomii społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
  • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
  • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych – Samorząd terytorialny – Organy gminy, organy powiatu, organy województwa, organy dzielnic m.st. Warszawy, organy miast na prawach powiatu (Czerwiec 2022).