Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.01
2. Temat badania
Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane na terenie kraju, a także poza jego granicami oraz danych o kosztach produkcji budowlano-montażowej wykonanej na terenie kraju.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.),
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych). Podmioty gospodarki narodowej, (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych), wykonujące roboty budowlano-montażowe, dla których przeważający rodzaj działalności według PKD zaklasyfikowano do innej sekcji niż F - Budownictwo, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja budowlano-montażowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej – wartość w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych (dane miesięczne przy podstawie miesiąc poprzedni i miesiąc analogiczny poprzedniego roku = 100, przy stałej podstawie = 100 – wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi; dane narastające przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100), w przekrojach: kraj; PKD – działy sekcji F (Budownictwo).
Struktura sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, wartość robót związanych z realizacją budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – w cenach bieżących, w przekrojach: województwa, wybrane obiekty budowlane według PKOB.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane na terenie kraju według miejsca wykonywania robót, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, sektory własności.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane na terenie kraju, w przekrojach: kraj, PKD – działy sekcji F – Budownictwo (miejsce siedziby przedsiębiorstwa).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej z wydzieleniem robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym według miejsc wykonywania robót (województw), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, miasta wojewódzkie, PKD – działy sekcji F (Budownictwo), obiekty budowlane według PKOB.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju dla przedsiębiorstw budowlanych i niebudowlanych o liczbie pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: kraje (miejsca wykonywania robót).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju dla przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: kraje (miejsca wykonywania robót) oraz NUTS1, województwa, NUTS2, miasta wojewódzkie (miejsce siedziby przedsiębiorstwa).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2; PKD – działy i grupy sekcji F (Budownictwo).
Struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-montażowych przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność przeważająca zaliczona jest według PKD do sekcji F, w przekrojach: kraj, sektory własności, PKD – działy sekcji F (Budownictwo).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Polska w liczbach 2022” (Maj 2022),
 • „Produkcja budowlano-montażowa w 2021 r.” (Październik 2022),
 • „Regiony Polski 2022” (Sierpień 2022).
Informacje sygnalne
 • „Dynamika produkcji budowlano-montażowej 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Produkcja budowlano-montażowa (Październik 2022),
 • Baza NBP – Budownictwo – Produkcja budowlano-montażowa (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Baza NBP – Budownictwo – Produkcja budowlano-montażowa (kwartał) (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Styczeń 2022),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Budownictwo – Produkcja budowlano-montażowa (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące) – dane roczne (Sierpień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według rodzajów robót (ceny bieżące) – dane roczne (Sierpień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Budownictwo – Wartości i dynamiki sprzedaży produkcji budowlano-montażowej – dane roczne (Listopad 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według województw (ceny bieżące) – dane roczne (Sierpień 2022),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Budownictwo (Październik 2022),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Budownictwo – Budownictwo (dane kwartalne) (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Styczeń 2022),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Budownictwo (dane miesięczne) (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa budowlane – dane miesięczne (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa budowlane – dane narastające (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Produkcja. Sprzedaż detaliczna. Ceny (Grudzień 2022).