Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.01
2. Temat badania
Transport kolejowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze usług przewozowych towarowych i pasażerskich.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 1).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,
 • Programy i instrumenty współfinansowane ze środków unijnych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spółka z o.o.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Długość linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czołowe i pośrednie), liczba i nominalna pojemność oraz przeciętna dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, pociągokilometry, liczba pasażerów metra.
Liczba pasażerów przewiezionych (odprawionych) koleją, w przekrojach: kraj, województwa.
Praca taboru kolejowego (brutto tonokilometry, pociągokilometry i wagonokilometry), w przekrojach: rodzaje trakcji, rodzaje pociągów.
Przewozy ładunków transportem kolejowym, w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i towarów niebezpiecznych), kierunki komunikacji, rodzaj i liczba przesyłek, strefy odległości w komunikacji wewnętrznej.
Przewozy pasażerów transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: kraje przyjazdu i wyjazdu pasażerów, klasy wagonów.
Przewozy pasażerów z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz kuszetkach, w przekrojach: rodzaje biletów i taryf, rodzaje pociągów, klasy wagonów, rodzaje komunikacji (przewozy pociągami regionalnymi, międzywojewódzkimi i międzynarodowymi).
Przewozy transportem kolejowym – intermodalne, w przekrojach: kierunki komunikacji, rodzaje jednostek ładunkowych.
Przewozy transportem kolejowym ładunków eksportowanych, importowanych i tranzytowych, w przekrojach: kraje ich przeznaczenia i pochodzenia, grupy ładunków.
Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych, na których obowiązuje prędkość 120–160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym stacji węzłowych, stacji pasażerskich (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), terminali towarowych, liczba czynnych dworców (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województwa.
Tabor kolejowy (stan w dniu 31 XII), w tym tabor przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru, średni wiek taboru, w przekrojach: rodzaje taboru kolejowego.
Wydatki na infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy (nakłady inwestycyjne, wydatki bieżące).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Transport – wyniki działalności w 2021 r.” (Wrzesień 2022).
Informacje sygnalne
 • „Przewozy ładunków i pasażerów w 2021 r.” (Maj 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Transport i łączność – Transport kolejowy (Listopad 2022),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Rail transport (Grudzień 2022),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Transport. Poczta i Telekomunikacja (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Transport i łączność – Transport kolejowy (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Transport i Łączność – Transport/Ogółem/Przewozy ładunków i pasażerów (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Transport i Łączność – Transport/Kolejowy/Przewozy pasażerów (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Transport i Łączność – Transport/Kolejowy/Przewozy ładunków (Grudzień 2022).