Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.05
2. Temat badania
Obrót i działalność gastronomiczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci gastronomicznej, świadczonych usługach gastronomicznych, wielkości przychodów z działalności gastronomicznej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa – województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 55 zakwaterowanie, 56 gastronomia.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność gastronomiczna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki gastronomiczne, w przekrojach: rodzaj, typ placówki, województwa, sektory własności (w okresach rocznych).
Przychody z działalności gastronomicznej, w przekrojach: rodzaj przychodów, województwa.
Dynamika obrotów w cenach bieżących w jednostkach, w których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Rynek wewnętrzny w 2021 r.” (Październik 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyka krótkookresowa – Obrót (działy 55 i 56 według PKD) (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022).