Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwo w zakresie informatyki, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych; doradztwo w zarządzaniu, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 administracyjna obsługa biura; wspomaganie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne wskaźniki obrotów w cenach bieżących dla podmiotów z liczbą pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: wybrane działy i grupy PKD: 58, 62, 63, 69+70.2, 71, 73, 74, 78, 80, 81.2, 82.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Termin słownie
  • Dane dotyczące usług biznesowych w publikacji "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021" udostępniane są kwartalnie.
Informacje sygnalne
  • „Usługi biznesowe w 2021 r.” (Wrzesień 2023).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Short Term Business Statistics – Services (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022),
  • Bank Danych Makroekonomicznych – Usługi biznesowe (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Luty 2022).