Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.09
2. Temat badania
Międzynarodowy handel usługami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących obrotów realizowanych w międzynarodowej wymianie usług.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2012, str. 22, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe,
  • NBP.
Dane osobowe:

Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości danych, niezbędne jest objęcie zakresem podmiotowym badania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, rezydenci, którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie usługami (nabycie lub dostarczenie usług), w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowy handel usługami. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obroty usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej, w przekrojach: typy usług, poziomy podziału geograficznego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022” (Październik 2022).
Publikacje innych jednostek
  • „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I-IV kwartały 2020” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022),
  • „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2020” (Wrzesień 2022).
Informacje sygnalne
  • „Usługi biznesowe w 2021 r.” (Wrzesień 2023).