Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.66 Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol
1.66.02
2. Temat badania
Nakłady na środki trwałe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe, ich dynamice oraz strukturze w skali gospodarki narodowej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Nakłady na środki trwałe według struktury rodzajowej środków trwałych z wyodrębnieniem środków pochodzących z importu, nakłady ponoszone na używane środki trwałe, koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe, nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (nowo rozpoczęte) – ilość i wartość kosztorysowa, źródła finansowania nakładów, wydatki na długoterminowe aktywa finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na środki trwałe, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD i grupy rodzajowe środków trwałych; makroregiony, województwa, sektory (publiczny, prywatny), sekcje PKD.
Wskaźniki dynamiki nakładów na środki trwałe (liczone z cen stałych) w stosunku do roku poprzedniego (=100), w przekrojach: sekcje, działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Ochrona środowiska 2022” (Listopad 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022” (Grudzień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Środki trwałe w gospodarce narodowej 2021 r.” (Grudzień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022” (Grudzień 2022).
Informacje sygnalne
 • „Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2021 r.” (Listopad 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Inwestycje i środki trwałe – Rzeczowy majątek trwały (Grudzień 2022).