Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.18
2. Temat badania
Globalne łańcuchy wartości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw działających w Polsce oraz skali i kierunków zlecania wykonania wybranych działań (funkcji biznesowych) innym przedsiębiorstwom.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Podmioty należące do grup przedsiębiorstw.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.12 Grupy przedsiębiorstw,
1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,
1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą.
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym,
1.51.09 Międzynarodowy handel usługami,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw działających w Polsce dotyczące: zlecania wykonania całości lub części wybranych działań innym przedsiębiorstwom krajowym lub zagranicznym, kierunków (krajów) zlecania wybranych działań, struktury pracujących, w przekrojach: rodzaj funkcji biznesowej; rodzaj partnera biznesowego; wybrane kraje i grupy krajów; rodzaje działalności PKD (sekcje).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • „Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2021 r.” (Czerwiec 2023).