Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.06
2. Temat badania
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw pracy; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy (w tym niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy), zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywana przez podmioty.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Bezrobotni i poszukujący pracy, zarejestrowani w urzędach pracy, przychody i wydatki Funduszu Pracy. Podmioty gospodarki narodowej, zgłaszające wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej oraz zgłaszające liczbę zakładów pracy oraz liczbę osób objętych zgłoszeniami zwolnień grupowych, zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami monitorowanymi.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Poradnictwo zawodowe. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy. Umowy z agencjami zatrudnienia. Programy specjalne i regionalne. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane – liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych zgłoszeniami lub zwolnieniami, w przekrojach: sektory własności.
Liczba wypłaconych zasiłków i świadczeń przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań adresowanych do osób bezrobotnych (i innych podmiotów) dla wybranych kategorii bezrobotnych.
Wpływy i wydatki oraz stan środków pieniężnych Funduszu Pracy, w przekrojach: rodzaje przychodów i wydatków.
Wydatki Funduszu Pracy związane z efektywnością programów na rzecz promocji zatrudnienia, w przekrojach: wybrane formy aktywizacji zawodowej.
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej, w przekrojach: bezrobotni; poszukujący pracy; inni klienci urzędów pracy; płeć; szczególna sytuacja na rynku pracy; miejsce zamieszkania; cudzoziemcy.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, w przekrojach: zawody.
Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy, w przekrojach: wiek, płeć, poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania (miasto, wieś); doświadczenie zawodowe (staż pracy, zawód) i czas pozostawania bez pracy; płynność bezrobocia (napływ i odpływ z rejestrów urzędów pracy według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.” (Wrzesień 2021).
Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022” (Grudzień 2022),
 • „Bezrobocie rejestrowane 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Stopa bezrobocia rejestrowanego (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Bezrobocie rejestrowane (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Tablice publikacyjne
 • „Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Przychody i wydatki Funduszu Pracy – strona internetowa MRiPS” (Marzec 2022),
 • „Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania – MRiPS-07 strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych” (Wrzesień 2021, Marzec 2022),
 • „Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównanie sezonowo w latach 2011–2020” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).