Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.05
2. Temat badania
Szkolnictwo wyższe i jego finanse
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych uczelni oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie, liczbie studentów, absolwentów, uczestników studiów podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, doktorantach, tytułach profesora, stopniach doktora habilitowanego i stopniach doktora, zatrudnieniu w uczelniach, a także o świadczeniach dla studentów i doktorantów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej uczelni.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa – powiat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik,
 • instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki (pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci).

6. Zakres podmiotowy

Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzące studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie, studia doktoranckie oraz instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

7. Zakres przedmiotowy

Usługi edukacyjne. Stypendia naukowe. Studenci. Kandydaci i przyjęci na studia. Domy i stołówki studenckie. Świadczenia dla uczących się. Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Finanse uczelni. Wynagrodzenia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Pracujący, w tym zatrudnieni. Nakłady inwestycyjne. Koszty pracy. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Zatrudnienie. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Absolwenci. Doktoranci i doktoraty. Wyniki budżetów JST. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST. Zestawienia z wykonania budżetu państwa. Dane o ludności i rezydentach. Dane dotyczące przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowych zakładów budżetowych i działy klasyfikacji budżetowej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa.
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregiony.
Formy świadczeń dla studentów, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Finanse uczelni – m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, uczelnie publiczne i niepubliczne, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Kandydaci i przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w przekrojach: płeć, forma studiów, rodzaj studiów, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Liczba nadanych tytułów profesora, stopni doktora habilitowanego i stopni doktora, w przekrojach: dziedziny nauki i dziedzina sztuki, dyscypliny naukowe i dyscypliny artystyczne, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktoranckie, projakościowe) na studiach doktoranckich oraz pobierających stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Formy świadczeń dla doktorantów, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia fundowane, stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, stypendyści strony polskiej, zapomogi, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: kraj, wiek, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, rodzaj studiów, forma studiów, forma kształcenia doktorantów.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty, wymiar zatrudnienia, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni.
Mobilność absolwentów, w przekrojach: kraj; płeć; poziom ISCED; studia odbywające się za granicą; cel wyjazdu.
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Niepełnosprawni doktoranci, w podziale na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne oraz szkoły doktorskie, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma kształcenia, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, rodzaj niepełnosprawności.
Osoby, które uzyskały stopień doktora, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, forma kształcenia, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, płeć, dziedziny nauki i dziedzina sztuki, dyscypliny naukowe i dyscypliny artystyczne.
Studenci i absolwenci studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, wiek, płeć; typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i forma własności uczelni; grupy, podgrupy i nazwy kierunków i forma studiów; kontynenty i kraje obywatelstwa; rok studiów, uczelnie.
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, rodzaj niepełnosprawności, płeć, podgrupy kierunków studiów i nazw, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma studiów.
Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma studiów, forma kształcenia doktorantów.
Uczelnie i filie, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty; liczba; typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Uczestnicy studiów podyplomowych, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, płeć, wiek, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, nazwa kierunków kształcenia według ISCED-F 2013.
Doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, płeć, wiek, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dziedziny nauki i dziedzina sztuki, dyscypliny naukowe i dyscypliny artystyczne, forma kształcenia.
Nauczyciele akademiccy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty, stanowiska nauczycieli akademickich, płeć, wiek, wymiar zatrudnienia, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni.
Nauczyciele akademiccy cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty, kraje, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022” (Listopad 2022),
 • „Polska w liczbach 2022” (Maj 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Szkolnictwo wyższe i jego finanse 2021 r.” (Październik 2022).
Informacje sygnalne
 • „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022” (Czerwiec 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Education (Listopad 2022, Wrzesień 2023, Listopad 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Education and training (Listopad 2022, Wrzesień 2023, Listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo wyższe (Październik 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Studenci według wieku. (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Absolwenci według wieku. (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Studenci uczelni (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Absolwenci uczelni (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Studenci niepełnosprawni (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Absolwenci niepełnosprawni (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Studenci kształcący się na odległość (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkolnictwo wyższe. Absolwenci kształcący się na odległość (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Doktoranci według typów instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz dziedzin nauki i sztuki (Grudzień 2022).