Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.01
2. Temat badania
Obiekty i działalność instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci i działalności instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja rządowa,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność wystawiennicza. Działalność bibliotek. Działalność wydawnicza. Działalność kulturalno-edukacyjna. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: dane dotyczące zabytków sakralnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Teatry i instytucje muzyczne – rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora.
Muzea i instytucje paramuzealne – rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora.
Biblioteki – rodzaje, infrastruktura, księgozbiór, oferta, korzystający, komputeryzacja, pracujący według płci; digitalizacja zasobów, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, miasta na prawach powiatów, rodzaje gmin: miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.
Galerie – rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora; formy własności.
Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice – rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, miasta, wsie; według organizatora.
Zabytki, w tym sakralne, rodzaje, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Polska w liczbach 2022” (Maj 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Kultura w 2021 r.” (Wrzesień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022).
Informacje sygnalne
 • „Biblioteki publiczne w 2021 r.” (Lipiec 2022),
 • „Działalność galerii sztuki w 2021 r.” (Maj 2022),
 • „Działalność muzeów w 2021 r.” (Maj 2022),
 • „Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2021 r.” (Maj 2022),
 • „Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2021 r.” (Czerwiec 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic (Maj 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Działalność sceniczna i wystawiennicza (Maj 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Biblioteki (Czerwiec 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Muzea (Maj 2022).