Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.02
2. Temat badania
Elektroenergetyka i ciepłownictwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii ; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających ocenę funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej, a także wypełnianie sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 1),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.
Dane osobowe:

Wykorzystanie zbiorów danych zawierających dane osobowe odbywa się w celu opracowania zestawień danych lub uzupełnienia danych w związku z realizacją celu badania.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy: 35.1, 35.3, jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną. Giełda energii. Odbiorcy końcowi ciepła, odbiorcy końcowi energii elektrycznej. Prosumenci energii odnawialnej. Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania..

7. Zakres przedmiotowy

Ciepło i energia elektryczna. Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura ciepłownicza. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Bilanse paliw i energii. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy organizacyjno-prawne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych. Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych.
Inne źródła danych

Bazy danych Agencji Rynku Energii S.A. – AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego. Dane Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące magazynów energii oraz wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej.
Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji, w przekrojach: kraj.
Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, w przekrojach: terytorialnie.
Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach, w przekrojach: kraj.
Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, w przekrojach: terytorialnie.
Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce.
Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • „Informacja statystyczna o energii elektrycznej – ARE w im. MKiŚ” (Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023),
 • „Sytuacja w elektroenergetyce – ARE w im. MKiŚ” (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Marzec 2023),
 • „Statystyka elektroenergetyki polskiej 2022 – ARE w im. MKiŚ” (Listopad 2023),
 • „Emitor 2022. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych – ARE w im. MKiŚ” (Wrzesień 2023),
 • „Elektroenergetyka polska 2022 r. – ARE w im. MKiŚ” (Sierpień 2023),
 • „Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997–2022 – MKiŚ” (Grudzień 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny – Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach. Produkcja energii elektrycznej według źródeł (Wrzesień 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Gospodarka mieszkaniowa i komunalna – Urządzenia sieciowe/Energia elektryczna w gospodarstwach domowych według lokalizacji odbiorcy (Październik 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny – Zużycie energii elektrycznej według sektorów ekonomicznych (Październik 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Wrzesień 2022, Marzec 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Energy (Listopad 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energia (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023, Marzec 2023).
Tablice publikacyjne
 • „Dane o produkcji energii elektrycznej” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Dane o zużyciu energii elektrycznej” (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Marzec 2023).
Dane niepublikowane
 • Eurostat – Raporty o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców domowych i niedomowych – poziom szczegółowości w oparciu o opodatkowanie (Wrzesień 2022, Marzec 2023),
 • Eurostat – Raporty o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców domowych i niedomowych – poziom szczegółowości w oparciu o składniki podrzędne (Marzec 2023).