Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.03
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom międzynarodowym.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorcy dokonujący przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, dystrybutorzy, konsumenci paliw, ciepła i energii elektrycznej, prowadzący działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Gospodarstwa domowe, oraz pozostali odbiorcy końcowi.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura sieci gazowej. Infrastruktura ciepłownicza. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Koksownictwo. Ciepło i energia elektryczna. Bilanse paliw i energii. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane bilansowe. Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych. Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilanse nośników energii (pozyskanie/produkcja, import, eksport, zmiana zapasów, zużycie), w przekrojach: producenci ciepła i energii elektrycznej; sektory gospodarki i odbiorców; kierunki użytkowania.
Bilans biomasy drzewnej i z drewna, w przekrojach: pochodzenie biomasy i biopaliw; producenci ciepła i energii elektrycznej; zużycie energetyczne w sektorach gospodarki i odbiorców.
Informacje o przepływach gazu ziemnego, w przekrojach: punkty graniczne krajowego systemu gazowego.
Ceny nośników energii, w przekrojach: cena netto, podatek akcyzowy i VAT.
Rachunki środowiskowe fizycznego przepływu nośników energii (PEFA), w przekrojach: pochodzenie i przeznaczenie nośników energii (przemysł, gospodarstwa domowe, akumulacja, zagranica i środowisko).
Wskaźniki efektywności energetycznej, w przekrojach: zużycie i podaż nośników energii; agregaty ekonomiczne, per capita.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energia (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023, Marzec 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Wrzesień 2022, Marzec 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energia (Maj 2022, Sierpień 2022, Listopad 2022, Luty 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energy (Listopad 2023).