Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.11
2. Temat badania
Paliwa ciekłe i gazowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii ; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do monitorowania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i UE.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klasy 06.10 górnictwo ropy naftowej, 06.20 górnictwo gazu ziemnego, 19.10 wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 35.21 wytwarzanie paliw gazowych, 35.22 dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 35.23 handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 47.30 sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 49.50 transport rurociągowy, 52.10 magazynowanie i przechowywanie towarów. Podmioty gospodarki narodowej, nienależące do klas PKD (06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 35.21, 35.22, 35.23, 46.71, 47.30, 49.50, 52.10) a prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu, magazynowania, przetwarzania (skraplania/regazyfikacji) paliw gazowych i ciekłych oraz dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy (w tym na użytek własny) i wywozu gazu ziemnego za zagranicę, oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura sieci gazowej. Bilanse paliw i energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • „Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2022 r. – ARE w im. MKiŚ” (Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023).