Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.11
2. Temat badania
Obrót i nowe zamówienia w przemyśle
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości obrotu krajowego i niekrajowego (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro, oraz o wartości nowych zamówień krajowych i niekrajowych (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro, a także realizacja wymogów UE w zakresie opracowywania danych krótkookresowych o obrocie w przemyśle i regularne zasilenia baz danych Europejskiego Systemu Statystycznego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej, w zakresie nowych zamówień w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej oraz ok. 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do działu 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

7. Zakres przedmiotowy

Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych - ogółem, w tym na eksport i wywóz - w tym do krajów strefy euro. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem w podziale na krajowy i niekrajowy w cenach bieżących miesięczne przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, sekcje, działy PKD i 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych .
Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem i obrotu niekrajowego w cenach bieżących, w tym do krajów strefy euro – analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, ogółem przemysł.
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem w cenach bieżących miesiące przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, wybrane działy PKD sekcji C.
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem i niekrajowych, w tym do krajów strefy euro – analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, suma wybranych działów PKD sekcji C .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Biuletyn statystyczny 2022” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Nakłady i wyniki przemysłu 2022” (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Kwiecień 2023),
 • „Przemysł – wyniki działalności w 2022 r.” (Czerwiec 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Short-term business statistics – Industry-Turnover in industry (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).
Dane niepublikowane
 • Narodowy Bank Polski – Wskaźniki dynamiki nowych zamówień w przemyśle ogółem i w podziale na krajowe i niekrajowe, przy stałej podstawie, dla sekcji C i MIG-sów. Nowe zamówienia w przemyśle ogółem i niekrajowe wskaźniki dynamiki przy podstawie:  miesiąc poprzedni = 100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100.   (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).