Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwo w zakresie informatyki, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych; doradztwo w zarządzaniu, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 administracyjna obsługa biura; wspomaganie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji przemysłowej (według kategorii cen producenta).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.16 Badanie cen producentów usług.
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne wskaźniki obrotów w cenach bieżących i stałych dla podmiotów z liczbą pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD: sekcja J, sekcja M (z wyłączeniem 70.1, 72, 75), sekcja N, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82. ISP Ogółem (na podstawie sekcji H, sekcji I, sekcji J, sekcji L, sekcji M (z wyłączeniem 70.1, 72, 75), sekcji N).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • „Usługi biznesowe w 2022 r.” (Wrzesień 2024).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Short Term Business Statistics – Services (Kwiecień 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Marzec 2023),
  • Bank Danych Makroekonomicznych – Usługi biznesowe (Kwiecień 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Marzec 2023).