Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.04
2. Temat badania
Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych miernikach charakteryzujących działalność gospodarczą w przedsiębiorstwach. Badanie jest podstawą opracowywania większości wskaźników krótkookresowych dotyczących działalności przedsiębiorstw oraz komunikatów i obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Wykorzystywane obecnie dane osobowe (zawierające dane kontaktowe), są niezbędne do prawidłowej comiesięcznej realizacji badania DG-1.Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych z Ministerstwa Finansów, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ich wykorzystanium.in. do imputacji w przypadku odmowy udziału w badaniu oraz –w dalszej perspektywie czasowej – w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z póżn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne, gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działu 72, 75), N, R, S (z wyłączeniem działu 94), do działu 02, do klasy 03.11.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Produkcja budowlano-montażowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Komunikacja miejska. Ceny producentów wyrobów. Przewozy pasażerów. Przewozy ładunków. Czas pracy. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych. Miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, czas przepracowany, wypłaty z zysku, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w przedsiębiorstwach, w przekrojach: sektory własności, sekcje, działy i wybrane grupy PKD, województwa.
Dynamika sprzedaży hurtowej i detalicznej w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: klasy PKD.
Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych, w przekrojach: rodzaje transportu, województwa.
Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych – ogółem, w tym na eksport i wywóz – w tym do krajów strefy euro, w przekrojach: wybrane działy PKD.
Produkcja sprzedana budownictwa, dynamika produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących, w przekrojach: województwa.
Produkcja sprzedana przemysłu, dynamika produkcji sprzedanej w cenach stałych, szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, w przekrojach: sekcje PKD, działy PKD, województwa.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej dla przedsiębiorstw budowlanych, dynamika produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych, w przekrojach: działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Biuletyn statystyczny 2022” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przemysł i budownictwo według województw – dane narastające (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – dane narastające (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa budowlane – dane narastające (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa przemysłowe – dane narastające (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przemysł i budownictwo według województw – dane miesięczne (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – dane miesięczne (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa budowlane – dane miesięczne (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych – Przedsiębiorstwa przemysłowe – dane miesięczne (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).