Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.12
2. Temat badania
Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto, siły nabywczej walut oraz czynszów najmu mieszkań/domów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji zgodnych metodologicznie i zakresowo z zasadami ESA nt.: PKB, parytetu siły nabywczej walut (PPP), relatywnych poziomów cen, umożliwiających bezpośrednie porównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski z pozostałymi krajami UE, Europy i Świata oraz opracowanie i przekazanie do Eurostatu danych na temat czynszów najmu mieszkań/domów w Warszawie niezbędnych do obliczeń współczynników korygujących dla potrzeb Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2007, str. 1, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie systemu kontroli jakości stosowanego w odniesieniu do parytetów siły nabywczej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 56 z 01.03.2011, str. 1),
  • rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz. Urz. WE L 56 z 04.03.1968, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 2, str. 5).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej oraz zakłady usługowe w Warszawie, prowadzące działalność pośrednictwa najmu mieszkań/domów w Warszawie oraz prowadzące sprzedaż materiałów budowlanych oraz usług budowlano-montażowych w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne wybranych reprezentantów dóbr i usług konsumpcyjnych w Warszawie w zakresie badania E22-1 „Dom i ogród” oraz E22-2 „Transport, restauracje i hotele”. Ceny najmu wybranych kategorii mieszkań/domów w Warszawie. Ceny wybranych materiałów budowlanych i robót budowlano-montażowych w Polsce. Wagi wydatków PKB w cenach bieżących w podziale według 61 kategorii analitycznych oraz 276 podstawowych grup wydatków. Inne dane ilościowe i wartościowe niezbędne do sporządzenia szacunków: średnich stawek VAT, napiwków, kosztów usług edukacji oraz kosztów usług medycznych w szpitalach, dla potrzeb obliczeń wskaźnika parytetu siły nabywczej walut (PPP).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.
1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse,
1.27.01 Oświata i wychowanie,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

PKB w PPS na 1 mieszkańca, w przekrojach: ogółem oraz w podziale według głównych kategorii PKB oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji.
Relatywne indeksy poziomu cen (indeksy UE 27 = 100) dla PKB, w przekrojach: ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji, zależnie od zgody krajów uczestniczących w badaniu.
PPP – wskaźnik parytetu siły nabywczej walut (wyrażony w zł / 1 PPS), w przekrojach: dla PKB ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2019–2022” (Lipiec 2024).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Economy and Finance – Purchasing Power Parity (Czerwiec 2023, Grudzień 2023),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Statisics Explained – Porównanie poziomu cen (PPP) (Czerwiec 2023, Grudzień 2023),
  • Bank Danych Makroekonomicznych – Rachunki narodowe – PKB w PPS na 1 mieszkańca (Czerwiec 2023, Grudzień 2023).