Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.22
2. Temat badania
Zdrowie osób dorosłych
3. Cykliczność badania
co 3 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie porównywalnych na poziomie europejskim informacji na temat stanu zdrowia i niepełnosprawności oraz uwarunkowań zdrowia osób w wieku 16 lat i więcej, a także obciążenia gospodarstwa domowego kosztami opieki zdrowotnej. Badanie realizowane jako badanie modułowe przy Europejskim badaniu warunków życia ludności (EU-SILC).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1721 z dnia 17 listopada 2020 r. określające informacje techniczne dotyczące zbiorów danych badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczącego zdrowia i jakości życia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa,
  • Sejm, Senat,
  • administracja samorządowa – województwo,
  • odbiorcy indywidualni.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Dane uzupełniające o zdrowiu. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem wskaźników subiektywnych ocen respondentów), w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne (w tym płeć, wiek, poziom wykształcenia), miejsce zamieszkania (miasto/wieś), grupy kwintylowe dochodów, niepełnosprawność prawna, typ gospodarstwa domowego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022” (Grudzień 2023).