Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.08
2. Temat badania
Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji porównywalnych na poziomie europejskim dotyczących warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia. Przyjęty na szczycie w Laeken (Laeken European Council) w grudniu 2001 r. zestaw wskaźników statystycznych z tego zakresu ma umożliwić monitorowanie postępu w osiągnięciu uzgodnionych przez kraje Unii wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 .
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Zaufanie do ludzi i instytucji. Kontakty społeczne. Wykluczenie społeczne. Subiektywny dobrobyt. Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Aktywność ekonomiczna. Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Dane uzupełniające o zdrowiu. Użytkowanie ziemi . Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Opieka nad dziećmi w wieku 0–12 lat. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Dochody gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Analiza wpływu pandemii COVID-19 na zmianę w wartościach podstawowych wskaźników z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego, a tym samym na sytuację społeczno-ekonomiczną osób mieszkających w Polsce. Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne), w przekrojach: NUTS 1; NUTS 2; miasto/wieś; grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa; klasa miejscowości; cechy społeczno-demograficzne (w tym poziom wykształcenia); stopień urbanizacji (DEGURBA).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022” (Grudzień 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Ludność – Gospodarstwa domowe (Styczeń 2024),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Income and Living Conditions (Grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC – warunki materialne ludności według grup społeczno-ekonomicznych (Grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC – warunki materialne ludności według wielkości gospodarstwa (Grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC – warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (Grudzień 2023).