Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
B-02 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-02 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wykonujące roboty budowlano-montażowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019