Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
IF - instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
IF - instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, które posiadają instrumenty finansowe oraz są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Instrumenty finansowe. Międzynarodowa wymiana towarowa. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019