Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
K-06 - sprawozdanie z produkcji filmowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
K-06 - sprawozdanie z produkcji filmowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zaklasyfikowane wg PKD do podklasy 59.12.Z;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność w dziedzinie kinematografii. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019