Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
ŁP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ŁP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Operator pocztowy wyznaczony;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03 1.48.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019