Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących ich własnością, tj. gmin (urzędów gmin, urzędów dzielnic m.st. Warszawy), spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, Skarbu Państwa, towarzystw budownictwa społecznego i innych podmiotów oraz w budynkach stanowiących współwłasność, tj. objętych wspólnotami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Wspólnoty mieszkaniowe posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym wspólnota mieszkaniowa posiadająca własne zasoby mieszkaniowe zleciła zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (20%)
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Koszty utrzymania zasobów lokalowych. Obciążenie respondentów. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019