Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp sukcesywnie;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu rozpoznania choroby;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp do 31 października 2018 r. za rok 2016;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2017;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Imię i nazwisko. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02