Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące przeważającą i drugorzędną działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019