Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
PERN-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PERN-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty dokonujące transportu ropy i produktów naftowych rurociągiem przesyłowym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura transportu rurociągowego. Obciążenie respondentów. Przewozy ładunków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019