Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
PNT-01/a - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-01/a - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Narodowe Centrum Nauki; Państwowa Agencja Atomistyki; urzędy marszałkowskie; wojewódzkie urzędy pracy; ministerstwa; Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aparatura naukowo-badawcza. Działalność badawcza i rozwojowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019