Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do działu 87;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019