Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przetwórstwo rybne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019