Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział: 03, grupa: 03.1, klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa: 03.2, klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział: 01, grupa: 01.5, klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 maja 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Materiał zarybieniowy w akwenach śródlądowych. Obwody rybackie. Połowy w akwenach śródlądowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019