Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-8 - sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-8 - sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Prace scaleniowe i wymienne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Scalenia i wymiany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019