Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej; prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 stycznia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Stypendia naukowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019