Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń; fundacje; wybrane jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Środki trwałe brutto. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.23.02 1.24.01 1.66.01 1.66.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019