Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
SOF-2F - sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-2F - sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Związki zawodowe i związki zawodowe rolników indywidualnych, które w sprawozdaniu SOF-2 wykazały, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku pracy lub mają koszty przekraczające 100 tys. zł;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 28 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019