Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rezydenci, którzy nie mają obowiązku składania kwartalnego sprawozdania DNU-K (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowy handel usługami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019