Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 12 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019