Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nieczystości ciekłe. Obciążenie respondentów. Odpady komunalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019