Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej wykonujące działalność leczniczą w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 86.90.B oraz podmioty, które utworzyły zespoły ratownictwa medycznego i zgłosiły je do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019